SIA “ Hortus Digital” privātuma politika

 1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma
 2. Informācija par Pārzini un kontaktinformācija
 3. Kā Jūs tiksiet informēts par Jūsu personas datu apstrādi
 4. Personas datu apstrādes nolūki (mērķi):
  1. 4.1. Personas datu apstrāde personāla atlases un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai
   • Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
   • Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
   • Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
   • Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
  2. 4.2. Personas datu apstrāde Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei, Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai
   • Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
   • Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
   • Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
   • Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
   • Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem.
  3. 4.3. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta, WhatsApp, Skype, pasta vēstules) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu
   • Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
   • Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
   • Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
   • Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
  4. 4.4. Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu norišu dokumentu, foto un video arhīvu saglabāšana un publiskošana Pārziņa tīmekļvietnē, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt Pārziņa un tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību
   • Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
   • Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
   • Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
   • Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
  5. 4.5. Klientu, potenciālo klientu un sadarbības partneru informēšanas platforma sociālajos tīklos, ar mērķi informēt par svarīgiem jaunumiem Pārziņa darbībā, tirdzniecības jaunumiem, akcijām un Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, kā arī komerciālo un informatīvo paziņojumu nosūtīšana
   • Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
   • Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
   • Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
   • Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
 5. Vispārējā informācija par datu subjekta tiesībām
  • Kā tiek informēts datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?
  • Kādas ir manas kā datu subjekta tiesības?
  • Kādus pasākumus Pārzinis pielieto, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Mums ir svarīga Jūsu personas datu aizsardzība, tādēļ̧ mēs esam izstrādājuši šo Privātuma politiku (turpmāk – Politika), lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un informētu Jūs par tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.

1.1. Šīs Politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai  – Datu subjektam (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) informāciju par personas datu apstrādes mērķi (nolūku), tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un apstrādes termiņu mūsu kā Pārziņa veiktajām personas datu apstrādēm, nodrošinot personas datu apstrādi Jums kā Datu subjektam pārredzamā veidā.

1.2. Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)(turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citus piemērojamos normatīvos aktus privātuma un fizisko personu personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.

1.3. Šī Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, pa pastu, e-pastu, u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās (audio, tīmekļa vietnē, u.tml.)  tie tiek apstrādāti.

1.4. Ņemot vērā̄, ka uzņēmums pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveidojas, mēs laiku pa laikam varam mainīt un papildināt šo privātuma politiku. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā, norādītajā datumā. Lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, Politikas aktuālā redakcija tiks izvietota Pārziņa tīmekļa vietnē http://www.hortusdigital.com/ sadaļā privātuma politika un Pārziņa birojā vai struktūrvienībā. Pārzinis saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas sazinoties ar mums.

2.1. Šajā Privātuma politikā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Hortus Digital” (vienotais reģ.nr. 40003513478, kontaktinformācija: Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082, tel. 67339292, e-pasta adrese: gdpr@hortusdigital.com, tīmekļa vietne: www.hortusdigital.com).

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi, Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā.

3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt Jūs kā datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos vai organizējot konkursus Pārziņa administrēto sociālo tīklu platformās vai tīmekļa vietnē). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

Pārzinis veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir vairāki personas datu apstrādes mērķi (nolūki) ar kuriem aicinām iepazīties atsevišķi:

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no Datu subjekta iesniegtajiem personu datiem Pārzinim.

*Visa informācija, kas ir iekļauta Datu subjekta iesniegtajā CV (piemēram: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija vai cita Datu subjekta identificējoša informācija), vienlaicīgi, Pārzinis aicina Jūs kā kandidātu iesniegt tikai tādu informāciju, kas apliecina Jūsu profesionālās spējas, piemēram, personāla atlases nolūku sasniegšanai Pārzinis aicina neiesniegt fotogrāfiju vai aprakstus par savu ģimenes stāvokli.

*Visa informācija, ko Jūsu būsiet iekļāvis Jūsu iesniegtajā pieteikuma vēstulē (vai līdzīgā dokumentā, piemēram, informācija par motivāciju, kādēļ jūs piesakieties attiecīgajai vakancei) vai pievienojis kā tā pielikumus;

*Informācija no personām (iepriekšējām darba vietām), kas ir sniegušas atsauksmes par Jums (ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai);

*Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā Jūsu sniegtā informācija, aizpildītie testi, ja tādi tiks izmantoti personālatlases procesā, un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem un var tikt saglabāti augstākminētā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

 

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas dati tiks apstrādāti Pārziņa personāla atlasei un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats var atšķirties, ievērojot priekšnoteikumus, kas norādīti zemāk:

 • Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt Jūsu personas datus, jo Jūs, izsakot vēlmi kandidēt uz izsludināto vakanci, esat izteicis vēlmi noslēgt ar Sabiedrību līgumu, kā rezultātā Sabiedrībai ir tiesība veikt personas datu apstrādi, lai izvērtētu Jūsu atbilstību līguma noslēgšanai (personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Regula 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu vēlmi kandidēt uz izsludināto vakanci (vēlmi noslēgt līgumu). Šādā gadījumā Sabiedrība neizmantos iegūtos personas datus turpmākā personālatlases procesā, bet saglabās jau iegūto informāciju, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka attiecīgais personāla atlases process ir noritējis atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Ja Jūs esat izteicis savu vēlmi kandidēt uz nākotnes vakancēm (piemēram, gadījumā, kad konkrētam amatam ir izraudzīts cits kandidāts, tomēr Pārzinis arī Jūsu kandidatūru uzskata par vērtīgu un piedāvā informāciju par Jums saglabāt citām vakancēm, ja tādas radīsies; vai gadījumā, kad Jūs esat nosūtījis Pārzinim savu CV nevis konkrētai vakancei, bet iespējamai nākotnes vakancei un Pārzinis Jūsu kandidatūru uzskata par vērtīgu iespējamām nākotnes vakancēm) Pārzinis turpinās Jūsu personas datu apstrādi augstākminētajam mērķim, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (līdz brīdim, kad jūs izlemjat kandidēt jau uz konkrētu vakanci. Kandidējot uz konkrētu vakanci iestājas augstāk minētais tiesiskais pamats).
 • saņemot Jūsu CV un/vai pieteikumu, Pārzinim vienlaicīgi rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto CV un/vai pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par personāla atlasi, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā). Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Pārzinis glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

 • Visa informācija, kas iegūta, Jums kā kandidātam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildus informāciju (piemēram, pārrunu laikā), pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus no brīža, kad noslēdzies konkrētais atlases process. Laikposms noteikts, balstoties uz apstākli, lai Pārzinis nodrošinātu tiesiskās intereses, saglabājot pierādījumus par atlases procesa norises tiesiskumu, ja Pārzinis uzskata, ka tam tie varētu būt nepieciešami strīdus gadījumā.
 • gadījumā, ja Jūs esat piekritis kandidēt uz nākotnes vakancēm – paredzamais personas datu glabāšanas laiks ir uz termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu no attiecīgās piekrišanas saņemšanas brīža, vai līdz brīdim, kad Jūs kā Datu subjekts atsaucat savu piekrišanu attiecīgajai datu apstrādei. Ar šo Pārzinis precizē, ka neatkarīgi no piekrišanas saņemšanas, tas var jebkurā brīdī dzēst tā rīcībā esošo informāciju.
 • gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzību par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā noregulējuma spēkā stāšanās un realizācijas brīdim (piemēram, tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim). Šādā gadījumā Jūsu personas dati var tikt glabāti pat vairākus gadus.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Gadījumā, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, attiecīgajā atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota juridisko pakalpojumu sniedzējiem, tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.

Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, personāla intervijas, kuras veic personāla atlases kompānijas; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai);

1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta un no Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, kas ir saistītas ar šo situāciju, piemēram, piemēram, Jums izsakot (pa tālruni, faksu, tīmekļa vietnē vai sociālo tīklu platformā) vēlmi (piesakoties) noslēgt līgumu un saņemt no Pārziņa pakalpojumus. vai ja Jūs uzdodiet savu jautājumu par līgumsaistību izpildi, kas jau ir noslēgts starp Pusēm.  Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Jūs identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformāciju saziņai (e-pasta adrese un/vai telefona nr.) un cita svarīga papildus informācija). Saņemot Pakalpojumus, tiek apstrādāti Jūsu personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam, kā arī no šī līguma izrietošā maksājuma informācija (ja pakalpojums tiek sniegts par maksu), t.sk. bankas konts, informācija par kredītiestādi, veiktie maksājumi un saņemtie pakalpojumi un preces (materiāli). Bet, gadījumā, ja Jūs izteiksiet pretenzijas par sniegto pakalpojumu kvalitāti, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt Jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem, un preču sortimentu, personas tiešsaistes identifikācijas datus, tajā skaitā informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu izmantošanas vēsturi ( sistēmas auditācijas pierakstu analīze) un citu informāciju saistība ar preces vai pakalpojuma iegādi, vai un cik ir garantijas gadījumi, preču atgriešana un apmaiņa, apmaksas veids un termiņi, kavētie maksājumi, u.tml.) attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās.

 

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, t.sk. lai noslēgtu un izpildītu līgumu par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) apakšpunktu, tas ir ,apstrāde ir vajadzīga līguma, kur līgumslēdzējpuse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma  pirms līguma noslēgšanas.

Gadījumos, kad starp Pusēm ir nodibinātas līgumiskās attiecības, Pārzinis, lai administrētu (veiktu grāmatvedības uzskaiti) šo Līgumu, var piemērot Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Visos gadījumos, neatkarīgi no personas datu apstrādes posma, Pārzinis piemēro Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu- apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, kas apliecina komunikācijas apstākļus gan pirms līguma slēgšanas, gan līgumsaistību izpildes laikā, piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību, organizējot ar Jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā.

 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Sniedzot pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Ievērojot minēto, Pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus, kuriem ir noteikts garantijas termiņš, informācija par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas laiku un ievērojot noilgumu darījumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajām tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi, kas izriet no komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants).

Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju, lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Personas dati var tikt nodoti grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem (Pārziņa apstrādātājiem) vai audita pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma noteikumiem.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

 

Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

 1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;
 2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, garantijas, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;
 3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
 4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini vai iesniedzot sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (piemēram, tālruni, e-pastu, pastu, tīmekļa vietnē, Skype, WhatsApp), tiks saglabāta rakstveida informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, sūdzību vai ierosinājumu un tajā atspoguļoto informāciju, kā arī komunikācijas saturs, laiks un informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa Nr., skype lietotājvārds u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija).

 

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši patērētāja pretenziju vai pieprasījumu, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu patērētāja pretenziju vai pieprasījumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību izpilde). Savukārt, Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām, sūdzībām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses. Tāpat, citos gadījumos, korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību un sasniegtu komercdarbības mērķus – informētu par pakalpojumu klāstu, iegādes, piegādes nosacījumiem, u.tml.

 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabās periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā – pierādījumu saglabāšanai). Šajā gadījumā, attiecīgie dokumenti tiks saglabāti līdz Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses nodrošināšanas un izpildes brīdim.

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās (t.sk. tiesa), kontrolējošās un uzraugošās institūcijas.

Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir bijis nepieciešams veikt precizējums grāmatvedības uzskaites sistēmā – tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem 5 gadus un ievērojot Komerclikumā noteikto noilguma termiņu.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien normatīvais akts, piemēram, likums par arhīvu, neuzliks par pienākumu glabāt ilgāk.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

 

Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

 1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;
 2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, garantijas, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;
 3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
 4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos un norišu vietās (piemēram, publiskās izstādēs, apmācībās, mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumos, preču akcijās un loterijās,  tajā skaitā, kas izsludinātas sociālajos tīklos, bet uzvarētāju paziņošana var notikt klātienē u.tml.), kur tiek veikta pasākuma apmeklētāju foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku interviju ierakstīšana, kā rezultātā pasākuma apmeklētāju foto un video attēli (vizuālais attēls, mutiski/ rakstiski sniegta informācija) var tikt apstrādāti, saglabājot tos Pārziņa arhīvos, izvietojot Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, u.tml.) un citos Pārziņa vai tā Sadarbības partneru informatīvajos un/vai mārketinga materiālos (piemēram, publikācijās, prezentācijās, paziņojumos un citos materiālos, kas tiks izstādīti vai rādīti plašai publikai notikumu vai ziņu atspoguļojumos u.tml.).

 

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Ar mērķi nodrošināt pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu norišu dokumentu, foto un video arhīvu saglabāšanu un publiskošanu Pārziņa tīmekļvietnē, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, kā arī, ar mērķi popularizēt un veicināt Pārziņa un tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i.

 • Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai Sadarbības partneru organizētos pasākumus, kuros tas ņem dalību, Pārziņa tīmekļa vietnē, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā vai tā pārstāvētā zīmola, atpazīstamību, popularizēšanu. Pārzinis, pēc saviem ieskatiem izvēloties kādu informāciju, fotogrāfijas, video materiālus, kuros ir redzami pasākuma dalībnieki, publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi. Vienlaicīgi Pārzinis paskaidro, ka gadījumā, ja Jūs līdzdarbojaties dažādos publiskos pasākumos, piemēram, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un filmējoties, tas pirmšķietami pieņems, ka Jums nav iebildumu, ka attiecīgā informācija tiks publicēta.

 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju pastāvīgi.

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās, kontrolējošās un uzraugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram,  pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu video vai fotogrāfiju uzņemšanas un/vai montēšanas darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasākuma apmeklētājiem).

Attiecībā uz personas datiem, kas apstrādāti elektroniskajā vidē, Pārzinis informē, ka tā izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, YouTube, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Ja esat piekrituši saņemt komerciālus paziņojumus un piedāvājumus, tad ar mūsu komercdarbību saistīto komerciālo paziņojumu, piedāvājumu un informatīvo materiālu  nosūtīšana tiks veikta uz Jūsu e-pasta adresi, uzrunājot Jūs vārdā, uzvārdā un Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, ja esat mums tos snieguši. E-pastos tiks nosūtīta svarīga informācija par mūsu tirdzniecības, preču un pakalpojumu akcijām un jaunumiem, kas var būt interesējoša un noderīga mūsu esošajiem un potenciālajiem klientiem. Gadījumā, ja esat izvēlējušies mums sekot sociālajos tīklos, tad informējam, ka mēs varam Jūs uzrunāt arī izmantojot sociālo tīklu platformas kā saziņas kanālus. Ievērojot minēto, mēs šādas komunikācijas laikā varam piekļūt jūsu profilos izvietotai informācijai, ja Jūs savos sociālo tīklu privātuma uzstādījumos to esat atļāvuši. Tāpat, Pārzinis pirms komerciālo sūtījumu nosūtīšanas, var veikt analīzi par līdzšinējo sadarbību ( piemēram, dalības akcijās un konkursos, Pārziņa rīkoto pasākumu apmeklējumu vēsture), lai sagatavotu atbilstošāku sūtījumu.

 

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Jūsu piekrišana ir tiesiskais pamats mums kā datu Pārzinim apstrādāt Jūsu personas datus informatīvo materiālu nosūtīšanai uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Personas piekrišana ir Jūsu brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta gan mutiski, gan rakstiski. Jūs iesniedzot e-pasta adresi, vārdu piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm, kuras tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Pārziņa leģitīmā interese ir sniegt maksimāli kvalitatīvus un atbilstošus pakalpojumu, nodrošinot iespējami pilnīgu informāciju par Pārziņa aktualitātēm, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Ievērojot minēto, lai sniegtu jums atbilstošāko informāciju par pakalpojumu un produktu kategorijām, Jūsu dati var tikt profilēti, balstoties uz Jūsu dalību Pārziņa rīkotajās akcijās, izmantotajām priekšrocībām, apmeklētajiem pasākumiem u.tml. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

 1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

4.Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.

Dodot savu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai (to brīvi var atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar Pārzini).

Informējam, ka piekrišanas sniegšana nav obligāta un – ja tā netiks sniegta – Jums neradīsies nekādas negatīvas sekas. Pārzinis saglabā tiesības jebkurā mirklī dzēst datus, ja tā ieskatā, nav iespējams sasniegt datu apstrādes mērķi un attiecīgie dati nav nepieciešami cita nolūka sasniegšanai, kur tā sasniegšanai ir cits tiesiskais pamats. Šajā gadījumā Jūs kā datu subjekts tiksiet par to informēts atsevišķi, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki (atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam).

Šie personas dati var tikt nodoti mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un citiem apstrādātājiem, ar kuriem Pārzinis ir noslēdzis līgumu, lai sasniegtu šeit minēto personas datu apstrādes mērķi.

Gadījumā, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo komerciālo paziņojumu un piedāvājumu saņemšanu, nosūtīšanu u.tml., tad informācija var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.

Kā tiks informēts datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?

Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst tādas metodes kā šīs Politikas vai tās daļas izvietošana Pārziņa mājas lapā, kā arī atsevišķos gadījumos, paziņojumu veidā, datu ievākšanas laikā

 

Kādas ir manas kā datu subjekta tiesības?

 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.
 2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
 3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).
 4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

4.2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

4.3. datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

 1. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

 1. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 6.5.punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.
 2. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
 3. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, vienlaicīgi, Pārzinis aicina vispirms vērsties rakstot uz e-pasta adresi: gdpr@hortusdigital.comlai rastu risinājumu operatīvi, ja Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.
 4. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

9.1. rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

9.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti iesniegumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: gdpr@hortusdigital.com

9.3. nosūtot pa pastu uz Pārziņa norādīto kontaktinformācijas adresi. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

 1. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
 2. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

11.1. pārliecinās par personas identitāti;

11.2. izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi:

– ja var nodrošināt pieprasījumu, tad pēc iespējas īsākā laikā izpilda to un Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju.

– ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks, pakalpojumu izmantošana, u.tml., kuros Datu subjekts ir identificējams).

 • ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.
 • gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Jūs nebūsiet atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa birojā. Attiecīgā atbildes vēstule saņemšanai glabāsies Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

 Kādus pasākumus Pārzinis pielieto, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību?

 1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, piemēram, bet ne tikai, ikvienam darbiniekam ir piešķirtas individuālas pieejas tiesības, individuāli nosakot piekļuves tiesību apjomu.
 2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
 3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstā, u.tml.).